IMG 1994 IMG 2003 IMG 2029 (1)

CROESO I EIN YSGOL

Hoffwn ddymuno croeso cynnes i wefan yr ysgol a gobeithio fe wnewch chi deimlo bod y gwefan yn ddiddorol ac yn ffynhonnell gwybodaeth ddefnyddiol.

Mae dewis yr ysgol gywir i’ch plentyn yn holl bwysig. Mae’r rhan fwyaf o rieni am sicrhau addysg dda i’w plant ond maent hefyd am iddynt fod yn hapus a theimlo’n ddiogel. Yn Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed, credwn y gallwn gynnig pob un o’r pethau hyn. Rydym yn ymfalchïo yn yr

addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2, ac mae safonau uchel yr addysgu a’r dysgu yn dwyn clod i waith caled y staff a’r disgyblion. Yn yr un modd, rydym hefyd yn ymfalchïo yn yr awyrgylch cyfeillgar a chydweithredol sydd

bob amser i’w weld. Mae llawer o ymwelwyr i’r ysgol yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion.

Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus. Petaech yn dewis anfon eich plentyn i Ysgol Cynwyl Elfed, rwyf yn gwbl hyderus y byddwch wedi gwneud y penderfyniad cywir.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder ynghylch yr ysgol, neu os yw eich plentyn yn anhapus ynglŷn ag unrhyw agwedd o fywyd ysgol cysylltwch â’r ysgol yn syth.

Os oes gennychunrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â’r ysgol os gwelwch chi’n dda.

Yn gywir 

Geraldine Jenkins B.Addysg (anrhydedd)Graduate Certificate Middle Management, C.P.C.P

Pennaeth

Geraldine

Adroddiad y Llywodraethwyr 2019 - 2020

Gwefannau Perthnasol